REGULAMIN KONKURSU „Lato z dzieckiem"

 REGULAMIN KONKURSU „Lato z dzieckiem”

Rozdział I Postanowienia ogólne

§ 1

1. Organizatorem działań konkursowych prowadzonych pod nazwą „Lato z dzieckiem” (dalej „Konkurs) jest MOLEO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Maryli 17, 02-842 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Sąd Rejonowy m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000533770, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 4 053 375,00 PLN oraz NIP: 5213684002 i REGON: 360299164., zwany dalej „Organizatorem”.

2. Konkurs prowadzony jest w terminie od dnia 10.07.2018 do dnia 17.07.2018 r. do godziny 14:00, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, za pośrednictwem oficjalnego instagrama’a i fanpage’a marki „Lulando”: https://www.facebook.com/Lulando.eu/ i  https://www.instagram.com/_lulando/

3. Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, w Konkursie uczestniczyć mogą wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby, które ukończyły 13 lat i mają pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terenie Rzeczpospolitej Polski, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, spełniające pozostałe warunki uczestnictwa określone w niniejszym regulaminie (dalej „Uczestnik”). 

4. W Konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy Organizatora, a także członkowie rodziny tych osób. Za członków rodziny w rozumieniu niniejszego regulaminu uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz małżonków, a także osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

5. Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja”), której zadaniem będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, a także wyłonienie zwycięzców w Konkursie.

Rozdział II Zasady Konkursu

§ 2

1. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem uczestnika, że przysługują mu nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe do złożonej pracy zgłoszeniowej. Uczestnik konkursu ponosi odpowiedzialność za wszelkie ewentualne naruszenie praw osób trzecich z tytułu dokonanego zgłoszenia konkursowego. a) Zadaniem konkursowym Uczestnika jest zaobserwowanie kont social media Lulando oraz partnera konkursu, One&Only Cosmetics. Ponadto opisanie w 3/5 zdaniach swoich wymarzonych wakacji.

2. Jeden Uczestnik może przesłać jedno Zgłoszenie w Konkursie.

3. Organizator wybierze jedną najciekawszą propozycje zgodne z wymaganiami zawartymi w punkcie 2.1. 

4. Organizator wyłoni zwycięzcę do 18.10.2017 r. na fanpage’u: https://www.facebook.com/Lulando.eu/

5. Zwycięzcy zobligowani są do przesłania danych osobowych w wiadomości prywatnej na portalu https://www.facebook.com/Lulando.eu/ lub  https://www.instagram.com/_lulando/  do 14 dni od zakończenia konkursu. W przeciwnym razie prawa do nagrody nabywa Organizator. 

6. Wymagane dane osobowe umożliwiające wysłanie nagrody: imię i nazwisko, adres zamieszkania Uczestnika, numer telefonu. 

7. Wydanie nagrody nastąpi zgodnie z przepisami podatkowymi. Nagrodą za najlepszą pracę jest mata puzzle marki Lulando oraz kosmetyki One&Only o wartości 855 zł.

 § 3

1. Wydanie nagród w Konkursie nastąpi za pośrednictwem przesyłki kurierskiej. Nagroda zostanie wysłana na adres wskazany przez Uczestnika w sposób opisany w § 2 ust. 6. 2. Uczestnik obowiązany jest do podpisania dokumentów stwierdzających wydanie nagrody w Konkursie.  3. Nagrody niewydane w Konkursie pozostają w dyspozycji Organizatora.  

§ 4

1. Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe do ewentualnie przesłanego Zdjęcia, co w szczególności obejmuje następujące pola eksploatacji:

1) zwielokrotnianie każdą techniką, a w szczególności techniką fotooptyczną, druku, magnetyczną lub cyfrową,

2) wprowadzanie do obrotu,

3) wprowadzanie do pamięci komputera,

4) wprowadzanie do sieci komputerowych, zarówno do sieci lokalnych, jak i do sieci Internet,

5) wykorzystanie we wszelkiej działalności reklamowej lub promocyjnej, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego lub też w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych takich jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy  reklamowe, reklamy radiowe, materiały POS, 6) publiczne rozpowszechnianie w związku z działalnością handlową, w szczególności w charakterze znaku towarowego lub nazwy handlowej. 2. Organizatorowi przysługuje prawo anonimowego rozpowszechniania Zdjęć, wprowadzania zmian, w tym dokonywania kadrowań i skrótów, a także decydowania o pierwszym publicznym udostępnieniu nagrodzonych Zdjęć oraz sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania ze Zdjęć. Ponadto Organizatorowi przysługuje prawo wykonywania i korzystania z opracowań nagrodzonych Zdjęć. 3. Uczestnik przekazuje Organizatorowi na czas nieokreślony i nieodpłatnie prawa zależne do przedstawionej Pracy Zgłoszeniowej na konkurs oraz materiałów z nią związanych w tym do dokonania przez Organizatora opracowania, adaptacji, modyfikacji lub przeróbek w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  

Rozdział III Dodatkowe warunki udziału w Konkursie  

§ 5

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przestrzeganie niniejszego regulaminu oraz regulaminu funkcjonowania serwisu „Facebook” oraz , a w szczególności zakazane jest posługiwanie się fikcyjnymi profilami w serwisie „Facebook” i lub używanie oprogramowania, którego zadaniem jest posługiwanie się sprzętem lub oprogramowaniem, które zostało użyte, zaprojektowane lub przystosowane do wzięcia udziału w Konkursie niezgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, w szczególności poprzez uzyskanie nieuprawnionego wpływu na wynik Konkursu.

Rozdział IV Dane osobowe 

§ 6

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Organizatora wyłącznie w związku z przeprowadzeniem Konkursu, w celu komunikacji z Uczestnikami oraz przekazania nagród. 

3. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie następujący zakres danych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu i adres e-mail. 

4. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujący zakres czynności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie, opracowywanie, uaktualnianie, prostowanie i usuwanie. 

5. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

6. Dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie, ale jest to niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnicy mają prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania, jak również prawo zgłoszenia żądania o zaprzestanie ich przetwarzania. 

7. Uczestnik może wyrazić odrębna zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych do celów marketingowych Organizatora.

Rozdział V Reklamacje 

§ 7

1. Reklamacje dotyczące Konkursu zgłaszać można na adres: MOLEO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Maryli 17, 02-842 Warszawa przez cały czas trwania Konkursu oraz w terminie do dnia 19.10.2017r. 

2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko zgłaszającego reklamację, jego dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail, opis okoliczności stanowiących podstawę do złożenia reklamacji oraz określenie żądania składającego reklamację.

3. Reklamacje rozpatrzone zostaną przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany za pośrednictwem listu poleconego.

Rozdział VI Postanowienia końcowe

§ 8

1. Pełna treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym Uczestnikom Konkursu w siedzibie Organizatora, a także na fanpage’u.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, jeżeli nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte Uczestników. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po jej ogłoszeniu na fanpage’u:  https://www.facebook.com/Lulando.eu/  

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel