Regulamin Konkursu „Moleo wspiera zdrowy tryb życia”

Regulamin Konkursu „Moleo wspiera zdrowy tryb życia”
(dalej: „Regulamin”)

§ 1.
Podmioty zaangażowane w realizację Konkursu

1. Organizatorem Konkursu „Moleo wspiera zdrowy tryb życia”(dalej: „Konkurs”) jest MOLEO Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, ul. Maryli 17, 02-842 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Sąd Rejonowy m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000533770, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 3 000 000,00 PLN oraz NIP: 5213684002 i REGON: 360299164., zwany dalej „Organizatorem”.

2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, za pośrednictwem oficjalnego fanpage’a marki „Moleo”:

https://www.facebook.com/moleopl

3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook®. Serwis Facebook® nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook®.


§ 2.
Czas trwania Konkursu

1. Konkurs rozpoczyna się dnia 21.07.2017 r. i zakończy się w dniu 30.07.2017 r., co oznacza, że odpowiedzi na pytanie konkursowe, o którym mowa w § 5 ust. 2 Regulaminu, można nadsyłać do dnia 30.07.2017 r. do godziny 23:59.

 

§ 3.
Komisja konkursowa

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz i wyboru zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej: „Komisja”). W skład Komisji wejdą 3 osoby wskazane przez Organizatora.


§ 4.
Warunki wzięcia udziału w Konkursie

1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły osiemnasty rok życia oraz posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu (w tym: Zleceniodawcy), a także osoby współpracujące ze wskazanymi powyżej podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

3. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne. Osoba, która przystąpiła do Konkursu (dalej: „Uczestnik”) jest związana warunkami Regulaminu i go akceptuje a w szczególności wyrażają zgodę na wskazanie Uczestnika jako zwycięzcy Konkursu – w przypadku, gdy w decyzją Komisji Konkursu dany Uczestnik zostanie zwycięzcą Konkursu.

4. Wykonanie Zadania konkursowego zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 1 i 2 powyżej stanowi zgłoszenie udziału w Konkursie.


5. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie jednokrotnie i zamieścić tylko jedno zgłoszenie. W przypadku zamieszczenia dwóch zgłoszeń Organizator pod uwagę weźmie tylko pierwsze zgłoszenie.

6. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne. 6. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje żadne wynagrodzenie za sam udział w Konkursie.

7. W Konkursie mogą brać udział osoby posiadające swoje konto osobiste w serwisie Facebook®, założone i prowadzone zgodnie z regulaminem serwisu Facebook® (dalej: „Profil”). Dane zawarte na Profilu muszą być prawdziwe i zgodne z rzeczywistością.


§ 5.
Zasady i przebieg Konkursu

1. Konkurs jest przeprowadzony na tablicy fanpage Organizatora prowadzonym w serwisie Facebook® pod adresem: https://www.facebook.com/moleopl (dalej: „Fanpage”). Zadaniem Uczestnika jest wykonanie w kreatywny sposób zadania określonego w poście konkursowym, o następującej treści:

„Konkurs „Moleo wspiera zdrowy tryb życia”

Drodzy fani! Jak wam obiecaliśmy, znów przygotowaliśmy dla was konkurs. Tym razem będzie to konkurs na kreatywność.

Zadanie polega na wymyśleniu wiersza zawierającego następujące słowa: woda, moleo, bidon, sport, lato.

• Każdy może napisać tyko jeden komentarz z wierszem
• Konkurs jest przeznaczony wyłącznie dla fanów #Moleo i trwa do 30 lipca 2017 roku, do godz. 23:59.
• Do wygrania jeden z niżej wymienionych bidonów Nalgane do wyboru.
• Zwycięzcę ogłosimy 31 lipca o godz. 15:00.

3,2,1 start!

Będzie nam miło jeśli udostępnisz post oraz zaprosisz znajomych do polubienia naszej strony

Regulamin….”

2. Prace konkursowe [dalej: „Praca (Konkursowa)”] powinny być zgłaszane w komentarzu pod postem konkursowym i powinny być w postaci komentarza w postaci tekstowej.

3. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie Prace: a. związane z tematyką Konkursu, b., co do których Uczestnik posiada prawa autorskie.

4. Uczestnik oświadcza, że zgłoszona przez niego Praca Konkursowa nie zawiera treści naruszających prawo lub niezgodnych z dobrymi obyczajami, w szczególności nie narusza praw osób trzecich, nie nawołuje do przemocy, nietolerancji, nie zawiera wulgaryzmów ani treści reklamowych podmiotów trzecich.

5. Uczestnik oświadcza ponadto, iż do Pracy Konkursowej przysługują mu pełne prawa autorskie i że prawa te nie są obciążone w żaden sposób na rzecz osób trzecich

6. Komisja dokona oceny Prac, uwzględniając w szczególności ich oryginalność, pomysłowość oraz kreatywność i wyłoni 1 zwycięską Pracę, która zostanie wyróżniona nagrodą (dalej: „Nagroda”).

7. Informacja o wynikach Konkursu zostanie umieszczona na Fanpage’u w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia Konkursu w komentarzu posta konkursowego.


§ 6.
Nagrody

W konkursie zostaną przyznane 3 nagrody (jedna do wyboru):

• Nalgene On The Fly 700 ml Blue with Glacial Blue bidon / butelka na wodę. O wartości (41,90 zł brutto)

• Nalgene Narrow Mouth 1000 ml Clear bidon / butelka na wodę. O wartości (41,90 zł brutto 41,90 zł)

• Nalgene Oasis Brown w/ Black Cap 1000 ml bidon / butelka na wodę. O wartości (39,00 zł brutto)


1. Zwycięzca zobowiązany jest przesłać, za pośrednictwem wiadomości prywatnej w portalu Facebook®, w przeciągu 5 dni od otrzymania wiadomości o przyznaniu Nagrody , informacje niezbędne w celu wydania Nagrody (w szczególności adres e-mail) imię i nazwisko, Pesel, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, oraz adres zamieszkania.

2. Niezachowanie terminu wskazanego w powyższym ustępie 4., podanie nieprawidłowego adresu lub danych, o których mowa w ustępie poprzednim, a także inne uchybienia po stronie Zwycięzcy powodujące niemożliwość otrzymania Nagrody oraz spełnienia przez Organizatora obowiązków podatkowych, skutkują utratą prawa do niej, a Nagroda pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.

3. Informacje o fakcie zdobycia nagrody oraz warunki odbioru nagrody będą przekazywane zwycięzcom za pomocą wiadomości prywatnej wysłanej za pośrednictwem portalu Facebook® w terminie 3 dni od dnia spełnienia przez zwycięzcę warunku określonego w pkt 1.


4. Laureatom nagród nie przysługuje prawo zamiany wygranej nagrody na jakiekolwiek inne nagrody oraz nie przysługuje prawo cesji nagrody na osoby trzecie. Nie jest możliwa rezygnacja z części Nagrody. Rezygnacja z części Nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości Nagrody. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z Nagrody Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję.

5. Zleceniodawcy przysługuje prawo weryfikacji danych osobowych Zwycięzców w momencie wydania Nagrody, w celu identyfikacji Zwycięzcy i weryfikacji spełnienia przez Zwycięzcę warunków udziału w Konkursie, w tym przed wydaniem Nagrody Zwycięzca może zostać zobligowany do okazania stosownego dokumentu tożsamości.


§ 7.
Prawa i obowiązki Organizatora

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem, w szczególności Uczestników, którzy:
a. naruszają prawo lub dobre obyczaje,
b. nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;
c. wykorzystują różne aliasy (dodatkowe adresy) tego samego konta poczty
elektronicznej do występowania w imieniu/zgłaszania różnych Uczestników;

2. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem przy wykorzystaniu podanych przez niego sposobów komunikacji (np. prowadzić korespondencję e-mailową); podczas takiego kontaktu Organizator może oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w Konkursie.

§ 8.
Prawa własności intelektualnej do Prac

1. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik jednocześnie oświadcza, że jest wyłącznym twórcą Pracy Konkursowej w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późń. zm., „Ustawa”) oraz że przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe do Pracy Konkursowej wraz z ewentualnymi zezwoleniami na rozpowszechnianie utrwalonych na zgłaszanej Pracy Konkursowej artystycznych wykonań i wizerunków Uczestnika oraz osób trzecich, których artystyczne wykonania i wizerunki zostały w niej wykorzystane.

2. Organizator, w zamian za prawo uczestnictwa w Konkursie, nabywa od Uczestnika nieodpłatnie prawo do korzystania, na zasadzie licencji niewyłącznej, ze zgłoszonych przez Uczestnika w ramach Konkursu Prac Konkursowych, będących utworami w rozumieniu Ustawy, w celu przeprowadzenia Konkursu.

3. Organizator, działając na podstawie art. 921 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r., Nr 16, poz. 93 ze zm.), zastrzega, że z chwilą wydania Nagrody Zwycięzcy, nabywa nieodpłatnie, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, pełne, w tym autorskie prawa majątkowe i zezwolenie na wykonywanie praw zależnych i osobistych do nagrodzonej pracy konkursowej, którą stworzy Zwycięzca wykonując zadanie konkursowe, stanowiącą utwór, na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili wydania Nagrody Zwycięzcy, w tym wymienionych w art. 50 Ustawy, bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych, terytorialnych czy też ilościowych, co w szczególności obejmuje następujące pola eksploatacji:

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu oraz jego opracowań – wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

b. w zakresie obrotu oryginałami utworu oraz jego opracowaniami albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,

c. w zakresie rozpowszechniania utworu oraz jego opracowań w sposób inny niż
opisany w pkt a) lub b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie,
odtworzenie, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć
do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za
pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity,
multiplexu, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet, na
plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach
komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów,

d. w zakresie rejestracji w Urzędzie Patentowym w charakterze znaku towarowego,
używanie w obrocie gospodarczym lub niegospodarczym w charakterze oznaczenia
przedsiębiorstwa, znaku towarowego lub innego charakterystycznego symbolu
przedsiębiorstwa, jego części, albo towaru lub usługi,

e. wykorzystanie we wszelkich formach komunikacji, promocji lub reklamy, w
szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego, w
charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych takich jak
ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe,
materiały POS, rozpowszechnianie w sieci Internet.

4. Uczestnik upoważnia Organizatora do realizowania przysługujących mu osobistych i zależnych autorskich praw w zakresie anonimowego rozpowszechniania nagrodzonej Pracy Konkursowej, w zakresie decydowania o jej pierwszym publicznym udostępnieniu oraz sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z Pracy Konkursowej. Uczestnik zobowiązuje się też, że nie będzie autorskich praw osobistych do Pracy Konkursowej wykonywał.

5. Organizator uprawniony jest do wykonywania praw zależnych do Pracy Konkursowej na polach eksploatacji wskazanych w niniejszym paragrafie, t.j. do dokonywania wszelkich zmian i modyfikacji w Pracy w całości lub części oraz dokonywania jej opracowań w całości lub części, w tym dokonywania przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji całości lub poszczególnych części Pracy, oraz zezwalania na dokonywanie takich modyfikacji, zmian i opracowań, również przez podmioty trzecie, a także korzystania z takich zmian, modyfikacji i opracowań, również przez podmioty trzecie.

6. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z określonym w Regulaminie celem, dla którego nagrodzone Prace Konkursowe zostaną wykorzystane oraz że wyraża zgodę na takie wykorzystanie Prac Konkursowych przez Organizatora lub Zleceniodawcę. W razie konieczności, Zwycięzca na żądanie Organizatora podpisze stosowne oświadczenia lub umowy potwierdzające (i) przeniesienie praw autorskich do nagrodzonych Prac lub (i) możliwość korzystania z utrwalonego na Pracy wizerunku osób fizycznych.

7. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność względem Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń lub pociągnięcia Organizatora do odpowiedzialności w związku z wykorzystaniem przez Organizatora Prac Konkursowych, do których prawa nabył na mocy Regulaminu.

8. Z uwagi na to, że rezultatem udziału w Konkursie może być przyznanie Uczestnikowi Nagrody na zasadach opisanych w Regulaminie, z tytułu udzielenia licencji lub przeniesienia praw nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

§ 9.
Przetwarzanie danych osobowych

1. Przystępując do Konkursu, Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych
osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 922, ze zm.) oraz na otrzymywanie informacji handlowej środkami komunikacji elektronicznej, (zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną; t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.). Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne i nie wpływa na proces przyznawania nagród.

2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest MOLEO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Maryli, 02-842 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Sąd Rejonowy m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000533770, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 3 000 000,00 PLN oraz NIP: 5213684002 i REGON: 360299164.

3. Administrator danych osobowych powierzy przetwarzanie danych osobowych Uczestników Organizatorowi w zakresie i celu określonym w niniejszym Regulaminie, na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

4. W związku z prowadzeniem Konkursu zbierane będą od Uczestników i przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu następujące ich dane osobowe: adres e-mail, imię i nazwisko, telefon kontaktowy, nr PESEL oraz adres zamieszkania.

5. Administrator, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 922, ze zm.). Uczestnicy mają prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Konkursie, otrzymania Nagród lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego przeprowadzenia Konkursu. Po upływie tego okresu dane osobowe Uczestników zostaną usunięte.

§ 10.
Reklamacje

1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do składania reklamacji w Czasie Trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednak nie później niż w terminie 30 dni od zakończenia Konkursu (dla reklamacji przesłanej listem poleconym decydująca jest data stempla pocztowego). Reklamacje należy zgłaszać drogą listową (listem poleconym) z dopiskiem „Konkurs” na adres Organizatora lub elektroniczną na adres podając w tytule wiadomości „Konkurs Reklamacja”.

2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną lub listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji.

3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres osoby składającej reklamację oraz opis przyczyn lub powodów reklamacji, a także oczekiwany sposób jej rozpatrzenia.

4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną powołaną przez Organizatora.


§ 11.
Postanowienia końcowe

1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia Regulaminu.

2. Regulamin jest dostępny przez Czas Trwania Konkursu pod adresem https://moleo.pl/REGULAMIN-KONKURSU oraz w siedzibie Organizatora.

3. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z Organizatorem za pośrednictwem „wiadomości prywatnych” za pośrednictwem Fanpage’u.

4. Organizatorowi Konkursu przysługuje prawo do zmiany Regulaminu, a także do przerwania lub zawieszenia Konkursu lub do jego wcześniejszego zakończenia z zachowaniem praw nabytych przez jego Uczestników. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Organizator opublikuje informację na Stronie, ze stosownym wyprzedzeniem. Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zmiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników oraz nie będą pogarszać warunków Konkursu. W przypadku zmiany Regulaminu, po uprzednim poinformowaniu o tym Uczestników będą oni mieli prawo, bez żadnych konsekwencji, odstąpić od udziału w Konkursie.

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel